உயிரியல் Royal Last Pilot Exam (in Tamil)

Leave a comment

இவ் வினாத்தாள் றோயல் கல்லூரியில் நடத்தப்பட்ட இறுதி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

The last Royal College Pilot Examination Paper

வருடம் : 2010

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

உயிரியல் 1

உயிரியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

உயிரியல்

3 Comments

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில்THE SCIENCE CORNER” ஆல் நடத்தப்பட்ட போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

வருடம் : 2009

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

உயிரியல் 1

உயிரியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

உயிரியல்

1 Comment

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் நடத்தப்பட்ட ”வெற்றி நிச்சயம்“ போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திரு. தம்பிராஜா, திரு. T. கெங்காதரன்

வருடம் : 2006

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

உயிரியல் 1

உயிரியல் 11

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

உயிரியல்- விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

உயிரியல்

Leave a comment

இவ் வினாத்தாள் திருகோணமலை மாவட்ட பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தால் நடத்தப்பட போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

வருடம் : 2010

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

உயிரியல் 1

உயிரியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

உயிரியல்

Leave a comment

இவ் வினாத்தாள் வவுனியா மாவட்ட அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் அபிவிருத்தி சங்கம் நடாத்திய போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

வருடம் : 2009

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

உயிரியல் 1

உயிரியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

உயிரியல்

Leave a comment

இவ் வினாத்தாள் வவுனியா மாவட்ட அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் அபிவிருத்தி சங்கம் நடாத்திய போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

வருடம் : 2008

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

உயிரியல் 1

உயிரியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

உயிரியல்

1 Comment

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் நடத்தப்பட்ட “வெற்றி நிச்சயம்” போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திரு. தம்பிராஜா, திரு. T. கெங்காதரன்

வருடம் : 2008

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

உயிரியல் 1

உயிரியல் 11

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

உயிரியல்- விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

உயிரியல்

Leave a comment

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் “VCM INSTITUTE” ஆல் நடத்தப்பட்ட போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திரு. S. நித்தியானந்தன் B.Sc. Dip in Edu

வருடம் : 2007

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

உயிரியல் 1

உயிரியல் 11

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்:

உயிரியல்- விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

உயிரியல்

Leave a comment

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் “VCM INSTITUTE” ஆல் நடத்தப்பட்ட போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திருமதி. துளசி அரசரத்தினம் B.Sc. Dip in Edu , திருமதி. குமுதினி சபாநாயகம் B.Sc. Dip in Edu

வருடம் : 2007

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

உயிரியல் 1

உயிரியல் 11

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்:

உயிரியல்- விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

உயிரியல்

1 Comment

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் “VCM INSTITUTE” ஆல் நடத்தப்பட்ட போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்

ஆசிரியர்: திரு.R.கபிலன் B.Sc.(Hons) , திருமதி. துளசி அரசரத்தினம் B.Sc. Dip in Edu

வருடம் : 2007

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

உயிரியல் 1-வினா விடை

உயிரியல் 11- வினா விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

இரசாயனவியல் Royal Last Pilot Exam (in Tamil)

15 Comments

இவ் வினாத்தாள் றோயல் கல்லூரியில் நடத்தப்பட்ட இறுதி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

The last Royal College Pilot Examination Paper

வருடம் : 2010

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

இரசாயனவியல் 1

இரசாயனவியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

MORA EXAM CHEMISTRY ANSWER SCHEME

16 Comments

மொறட்டுவ பல்கலைக்கழக பொறியியல் பீட மாணவர்களால் நடாத்தப்பட்ட முன்னோடி பரீட்சை இரசாயனவியல் விடைத்தாள்.

MORA TAMILS EXAM 2010 – CHEMISTRY 11 ANSWER SCHEME

இரசாயனவியல் Visaka Last Pilot Exam (in English)

1 Comment

இவ் வினாத்தாள் விசாகா கல்லூரியில் நடத்தப்பட்ட இறுதி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

The last Visaka College Pilot Examination Paper

வருடம் : 2010

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

இரசாயனவியல் 1

இரசாயனவியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

இரசாயனவியல் (in English)

7 Comments

இவ் வினாத்தாள் விசாகா கல்லூரியில் நடத்தப்பட்ட பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

வருடம் : 2010

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

இரசாயனவியல் 1

இரசாயனவியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

இரசாயனவியல்

1 Comment

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் நடத்தப்பட்ட ”வெற்றி நிச்சயம்“ போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திரு. மணியம்

வருடம் : 2010

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

இரசாயனவியல் 1

இரசாயனவியல் 11

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

இரசாயனவியல் விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

இரசாயனவியல்

2 Comments

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் நடத்தப்பட்ட “வெற்றி நிச்சயம்” போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திரு. V. பரமேஸ்வரன் B.Sc, Dip in Edu

வருடம் : 2010

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

இரசாயனவியல் 1

இரசாயனவியல் 11

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

இரசாயனவியல் 1 விடை

இரசாயனவியல் 11 விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

இரசாயனவியல்

Leave a comment

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் நடத்தப்பட்ட ”வெற்றி நிச்சயம்“ போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திரு. K. சண்முகசுந்தரம்

வருடம் : 2008

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

இரசாயனவியல் 1

இரசாயனவியல் 11

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

இரசாயனவியல் 1,11- விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

இரசாயனவியல்

Leave a comment

இவ் வினாத்தாள் வவுனியா மாவட்ட அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் அபிவிருத்தி சங்கம் நடாத்திய போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

வருடம் : 2009

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

இரசாயனவியல் 1

இரசாயனவியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

இரசாயனவியல்

Leave a comment

இவ் வினாத்தாள் வவுனியா மாவட்ட அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் அபிவிருத்தி சங்கம் நடாத்திய போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

வருடம் : 2009

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

இரசாயனவியல் 1

இரசாயனவியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

இரசாயனவியல்

2 Comments

இவ் வினாத்தாள் திருகோணமலை மாவட்ட பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தால் நடத்தப்பட போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

வருடம் : 2010

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

இரசாயனவியல் 1

இரசாயனவியல் 11

இரசாயனவியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

இரசாயனவியல்

3 Comments

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் நடத்தப்பட்ட “வெற்றி நிச்சயம்” போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திரு. N. மகேஸ்வரன் B.Sc. PGD M.Phill Edu S.L.T.S- 1

வருடம் : 2006

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

இரசாயனவியல் 1

இரசாயனவியல் 11

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

இரசாயனவியல்- விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

இரசாயனவியல்

Leave a comment

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் நடத்தப்பட்ட “வெற்றி நிச்சயம்” போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திரு. K. சிவத்திரன் B.Sc. (Hons)

வருடம் : 2006

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

இரசாயனவியல் 1

இரசாயனவியல் 11

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

இரசாயனவியல்- விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

பௌதீகவியல் Royal Last Pilot Exam (in Tamil)

8 Comments

இவ் வினாத்தாள் றோயல் கல்லூரியில் நடத்தப்பட்ட இறுதி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

The last Royal College Pilot Examination Paper

வருடம் : 2010

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல் 1

பௌதீகவியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

பௌதீகவியல்- Visaka Last Pilot Exam (in English)

5 Comments

இவ் வினாத்தாள் விசாகா கல்லூரியில் நடத்தப்பட்ட இறுதி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

The last Visaka College Pilot Examination Paper

வருடம் : 2010

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல் 1

பௌதீகவியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

பௌதீகவியல் (in English)

4 Comments

இவ் வினாத்தாள் விசாகா கல்லூரியில் நடத்தப்பட்ட பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

வருடம் : 2010

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல் 1

பௌதீகவியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

பௌதீகவியல்

1 Comment

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில்THE SCIENCE CORNER“ ஆல் நடத்தப்பட்ட போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திரு.T. செந்தில்குமரன்

வருடம் : 2009

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல் 1

பௌதீகவியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

பௌதீகவியல்

2 Comments

இவ் வினாத்தாள் ஆனது கொழும்பு தமிழ் சங்கத்தால் நடத்தப்பட்ட இறுதி மாதிரி முன்னோடி பரிட்சை ஆகும்.

வருடம் : 2009

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல் 1

பௌதீகவியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

பௌதீகவியல்

Leave a comment

இவ் வினாத்தாள் ஆனது கொழும்பு றோயல் கல்லூரியால் நடத்தப்பட்ட இறுதி மாதிரி முன்னோடி பரிட்சை ஆகும்.

வருடம் : 2009

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல் 1

பௌதீகவியல் 11

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

பௌதீகவியல்

2 Comments

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் நடத்தப்பட்ட “வெற்றி நிச்சயம்” போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திரு. S. சோதிலிங்கம் B.Sc (Spl), Dip.in.Edu.

வருடம் : 2006

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல் 1

பௌதீகவியல் 11

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல்- விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

பௌதீகவியல்

2 Comments

இவ் வினாத்தாள் வவுனியா மாவட்ட அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் அபிவிருத்தி சங்கம் நடாத்திய போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

வருடம் : 2008

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல் 1

பௌதீகவியல் 11

பௌதீகவியல் 111

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

பௌதீகவியல்

Leave a comment

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் நடத்தப்பட்ட “வெற்றி நிச்சயம்” போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திரு. S. சோதிலிங்கம் B.Sc (Spl), Dip.in.Edu.

வருடம் : 2008

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல் 1

பௌதீகவியல் 11

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல்- விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

பௌதீகவியல்

2 Comments

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் நடத்தப்பட்ட “வெற்றி நிச்சயம்” போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திரு. R. குமரன் M.Sc

வருடம் : 2008

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல் 1

பௌதீகவியல் 11

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல்- விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

பௌதீகவியல்

Leave a comment

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் “VCM INSTITUTE” ஆல் நடத்தப்பட்ட போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திரு. K. சிவலிங்கம் B.Sc. (spl in physics)

வருடம் : 2007

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல் 1

பௌதீகவியல் 11

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்:

பௌதீகவியல் – விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

பௌதீகவியல்

Leave a comment

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் VCM INSTITUTE ஆல் நடத்தப்பட்ட போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திரு.S.R. ஜெயக்குமார் B.Sc. PGDE PGDIT

வருடம் : 2008

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல் 1

பௌதீகவியல் 11

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்:

பௌதீகவியல் -விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

பௌதீகவியல்

Leave a comment

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் VCM INSTITUTEஆல் நடத்தப்பட்ட போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திரு. G. பிரபா

வருடம் : 2007

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல் 1

பௌதீகவியல் 11

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்:

பௌதீகவியல் 1- விடை

பௌதீகவியல் 11- விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

பௌதீகவியல்

Leave a comment

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் VCM INSTITUTE ஆல் நடத்தப்பட்ட போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்.

ஆசிரியர்: திரு. W. ஜெயசீலன்

வருடம் : 2007

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல் 1

பௌதீகவியல் 11

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்:

பௌதீகவியல்- விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

பௌதீகவியல்

3 Comments

இவ் வினாத்தாள் யாழ்ப்பாணத்தில் “VCM INSTITUTE” நடத்தப்பட்ட போட்டி பரீட்சையில் நடாத்தப்பட்டதாகும்

ஆசிரியர்: திரு. W. ஜெயசீலன்

வருடம் : 2007

வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் :

பௌதீகவியல் 1-வினா

பௌதீகவியல் 11 -வினா

விடைத்தாளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்:

பௌதீகவியல்- விடை

இவ் வினாத்தாள் தொடர்பாக ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

itso4students@gmail.com

A compound microscope is an optical instrument which is used to magnify very small objects like blood cells, bacteria which otherwise cannot be seen with the naked eye.

Laboratory Model of Compound Microscope

A Laboratory Model of Compound Microscope

The essential parts of a compound microscope are two convex lenses of short focal length. These lenses are referred to as:

 • the objective lens or objective
 • the eye piece or lens

Construction of a Compound Microscope

A compound microscope consists of the following parts:
 • Objective lens
The objective lens of a compound microscope is a convex lens of very short focal length (fo) that is fo < style="margin-top: 8px; margin-right: 0px; margin-bottom: 8px; margin-left: 0px; padding-top: 1px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; ">
 • Eye piece
 • The eye piece of a compound microscope is also a convex lens of short focal length fe. But fe > fo.
  • Microscope tube
  The objective lens and the eyepiece are mounted coaxially (having a common axis) at the ends of two brass tubes which can be made to slide into each other so that the distance between the two lenses can be adjusted.

  Working

  The ray diagram given below gives the principle of a compound microscope. The object is mounted on the stand below the microscope tube. The objective lens forms a real, inverted and magnified image (I1) of the object. The image I1 acts as an object for the eye piece. The position of the eyepiece is so adjusted that the image lies within the focus of the eyepiece (Fe). The eyepiece acts like a magnifying glass and forms a virtual erect and magnified image of the object.

  Compound Microscope

  Image Formation in a Compound Microscope
  • The object (O) is placed just outside Fo, the principal focus of the objective lens.
  • Fe is the principal focus of the eye lens.
  • A real, inverted magnified image I1 is formed. The magnified image I1 acts as an object for the eye lens.
  • The final image I2 is virtual and is magnified still further. It is inverted compared with the object. I2may appear 1000 times larger than the object.

  Magnifying Power of a Compound Microscope

  The magnifying power of a compound microscope is defined as the ratio of the size of the final image (I2) as seen through the microscope to the size of the object as seen with a naked eye.

  Image Formation in a Compound Microscope

  Image Formation in a Compound Microscope

  = mobjective x meyepiece

  = mo x me

  Where mobjective (mo) and meyepiece (me) are the magnification produced by the objective and eyepiece respectively.

  m = mo x me

  Eye piece is nothing but a simple microscope

  The lens formula is

  But distance between the object and the lens is -u.

  Multiply equation (2) by V

  m = mo x me


  Related Questions
  how to use a compound microscope: hi.....
  how compound microscopes work: they use lenses to magnify.....
  how to use a compound microscope: look through top.....
  how to use a compound microscope: how we can do the practicle of onion peel cell.....
  how to use a compound microscope: Compound Microscope A compound microscope,.....
  how compound microscopes work: it works on the principle of reflecting light plenty number of times.....

  No posts.
  No posts.